Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Dragons Out Oy

Y-tunnus 3013983-9

Lauttasaarentie 6 B 13

00200 Helsinki

Finland

Sähköposti info (at) dragonsout.com

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kari Kakkonen

Lauttasaarentie 6 B 13

00200 Helsinki

Finland

Sähköposti info (at) dragonsout.com

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri Kari Kakkosen ja Marko Rytkösen ACT 2 LEAD -kirjaa ja muuta yhteistoimintaa koskien.

Rekisteri muodostuu erillisistä alarekistereistä, joita ovat asiakasrekisteri, tapahtumakohtainen osallistujarekisteri, markkinointirekisteri sekä taloushallintajärjestelmä. Tämä tietosuojaseloste koskee näitä kaikkia yllämainittuja rekistereitä. Rekistereihin tallennetaan yrityksen asiakkaiden, tapahtumiin osallistuneiden, sitoumuksen tehneiden, työ- ja palvelussuhteessa olevien, kumppanien sekä muihin sidosryhmiin kuuluvien henkilötietoja. Tämä tietosuojaseloste ei koske kolmansien osapuolien sivustoja, sovelluksia tai palveluita, jotka saattavat olla käytettävissä Dragons Out Oy:n palveluissa tarjottavien lisäpalveluiden kautta. Avaamalla partnerin sivuston käyttäjä poistuu yrityksen palvelusta, jolloin kolmas osapuoli voi kerätä ja jakaa käyttäjästä keräämiään tietoja. Dragons Out Oy suosittelee aina tutustumista kolmannen osapuolen palvelun tietosuojakäytäntöihin, ennen kuin sallii omien henkilökohtaisten tietojen keräämisen ja käytön kyseisissä palveluissa.

4. Rekisterin pitämisen peruste

        osakeyhtiölain mukaisesti liiketoiminnan harjoittaminen ja siihen liittyvien tietojen keruu

        Yrityksen hallinnointi

        Markkinointitarkoituksiin ylläpidettävä asiakasrekisteri potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden kontaktointia varten

 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteri sisältää tiedot Dragons Out Oy:n asiakkaista liittyen Kari Kakkosen ja Marko Rytkösen ACT 2 LEAD -kirjaa ja muuta yhteistoimintaan. Rekisterinpitäjä käyttää asiakasrekisteriä ensisijaisesti yrityksen liiketoiminnan hoitamiseen. Tietoja saavat käyttää käyttöoikeusrajoituksin ne yrityksen henkilöt, jotka tarvitsevat niitä tehtävien hoitamiseen sekä sovituin rajoituksin yrityksen kumppanit ja alihankkijat Dragons Out Oy:n tietosuojasäännösten ja ohjeiden mukaisesti, erityisesti Marko Rytkösen oma yritys.

Asiakasrekistereissä ovat tämän lisäksi tallennettuna yritysten tapahtumien osallistujat, yrityksen henkilökunta ja hallituksen jäsenet, sekä yrityksen yhteistyökumppanuuksiin liittyvien henkilöiden tiedot. Markkinointirekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yrityksen tuotteista ja tapahtumista tiedottamiseen ja niiden markkinointiin sekä asiakasmarkkinointiin. Tietoja voidaan käyttää myös tutkimustoiminnallisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterin pitäjä voi käsitellä tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

        yrityksen asiakkaiden tietojen ylläpito

        tuotteiden toimittaminen sekä tiedottaminen

        rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden tarjoamien etujen ja palveluiden suoramarkkinointi asiakkaille

        asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen sekä kontaktihistorian hallinta

        alan tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinointi asiakkaille

        asiakastoiminta

        verkkopalveluilla tapahtuva toiminta

        asiakasmaksujen laskuttaminen

        rekisterinpitäjän toiminnan kehittäminen

        tutkimustoiminnalliset ja tilastolliset tarkoitukset

 

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

        Asiakkaaseen liittyvät tiedot

·        täydellinen nimi

·        asiakasnumero

·        puhelinnumero

·        sähköposti

·        lähiosoite

·        postinumero ja -toimipaikka

·        kotikunta ja -maa

·        ammattinimike

·        työnantaja

·        y-tunnus

·        alv-tunnus

·        laskutustiedot

·        tilaushistoria

·        tutkimus- ja markkinointitarkoituksiin kerättävät tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään, tai hänen edustajaltaan. Tietolähteenä ovat asiakkaan antamat tiedot ilmaistessa kiinnostus yrityksen tiedottamiseen, tuotteista ostaessa tai ilmoittautuessa tapahtumaan sekä asiakassuhteen aikana asiakkailta saadut tai kerätyt tiedot. Asiakastietomuutoksia vastaanotetaan tarvittaessa myös mm. ostojen maksajana olevan työnantajan ilmoituksesta, palveluiden oston ja käytön yhteydessä. Henkilöistä kerätään tietoja markkinointirekisteriin myös kontaktoinnin yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä toimitetaan säännöllisesti tietoja asiakastoimintaa varten. Tietoja luovutetaan asiakasetujen toimittamista varten sekä alihankkijoille ja kumppaneille tapahtumajärjestelyjen yhteydessä. Tietoja luovutettaessa otetaan huomioon asiakkaiden ilmoittamat kiellot tietojensa luovuttamisesta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Dragons Out Oy voi siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle yrityksen käyttäessä alihankkijoita tietojen käsittelyyn. Siirrot toteutetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Dragons Out Oy:n tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Tietojen katseluun ja muuttamiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, ja tietoja käsittelevät Dragons Out Oy:n asiakastietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt sekä alihankkijat. Yhteys järjestelmään tapahtuu salattua internetyhteyttä käyttäen.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus korjata virheellinen tieto

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Rekisterin tietolähteet on todettu edellä, kohta 7. Säännönmukaiset tietolähteet. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriyhdyshenkilölle. Henkilön tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja käyttäjätunnus tai tunnistetieto (asiakasnumero tai sähköposti). Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti osoitteella

Dragons Out Oy

Lauttasaarentie 6 B 13

00200 Helsinki

Finland

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö on tehtävä Dragons Out Oy:n asiakasrekisteriä hoitavalle taholle kirjallisesti osoitteeseen info(at)dragonsout.com. Pyynnössä tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat ja asiakkaan yksilöintiin tarvittavat tiedot.

12. Kielto-oikeus

Asiakkaalle on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta tai käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen info(at)dragonsout.com.

Comments

Popular posts from this blog

Press Release - Lehdistötiedote ACT 2 LEAD julkaistu

The book is now officially launched